ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Δεχόμαστε αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικού από φοιτητές με εξαιρετικές μεταπτυχιακές σπουδές και ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς της στατιστικής, όπως Bayesian statistics, στοχαστική μοντελοποίηση, οικονομικά μαθηματικά, αναλογιστική στατιστική, πολυμεταβλητή στατιστική και άλλα.

 

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή, γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π., καθώς και ανώτατων στελεχών σε επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα για την υποβολή αίτησης στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος είναι:

 

Δομή Προγράμματος:

  1. Η αίτηση εγκρίνεται αρχικά εφόσον ο υποψήφιος καταθέσει τα ελάχιστα απαιτούμενα που αναφέρονται παραπάνω.

  2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε τρία μαθήματα διδακτορικού επιπέδου που προσφέρει το Τμήμα σε αυτούς/αυτές. Αυτά τα μαθήματα θα βρίσκονται στην περιοχή της «Θεωρητικής Στατιστικής», των «Στοχαστικών Διαδικασιών» και των «Αριθμητικών Μεθόδων». Επίσης είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους ένα ειδικό πρόγραμμα τουλάχιστον έξι σεμιναρίων που παρουσιάζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

  3. Ο υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής.

  4. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται εδώ.

Στο Τμήμα λειτουργεί και Μεταδιδακτορικό Πρόγραμμα, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υποψήφιοι ιδιαίτερων δυνατοτήτων που δεν τηρούν το προαπαιτούμενο (Α.) μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Όλες οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να ζητήσει συνέντευξη από έναν υποψήφιο για εγγραφή φοιτητή πριν πάρει την τελική απόφαση. Με την έγκριση της αίτησης ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής.

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ενώ οι εγγραφές γίνονται το Σεπτέμβριο. Το Πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους υποψήφιους διδάκτορες.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους διδάκτορες του τμήματος.