ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS

EDUCATION & RESEARCH · UNIVERSITY

Postgraduate Studies in Statistics

Welcome to PhD in Statistics

Ποιοτική Εκπαίδευση και Έρευνα στη Στατιστική Μεθοδολογία, Ανάλυση Δεδομένων και τη Στοχαστική Ανάλυση

Το Τμήμα

Το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1989. Ο σκοπός του είναι η παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνονται δεκτοί 120 προπτυχιακοί και περίπου 50 μεταπτυχιακοί φοιτητές  σε δύο Μεταπτυχιακές κατευθύνσεις.

Το τμήμα απολαμβάνει διεθνή φήμη για την ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας, η οποία προέρχεται από μια μακρά ιστορία ενεργούς συμβολής στην έρευνα και τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

Δεχόμαστε αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικού από φοιτητές με εξαιρετικές μεταπτυχιακές σπουδές και ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς της στατιστικής, όπως Bayesian statistics, στοχαστική μοντελοποίηση, οικονομικά μαθηματικά, αναλογιστική στατιστική, πολυμεταβλητή στατιστική και άλλα.

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή, γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π., καθώς και ανώτατων στελεχών σε επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Προφίλ Υποψηφίων

Τα ελάχιστα απαιτούμενα για την υποβολή αίτησης στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος είναι:

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Στατιστική ή σε συναφές αντικείμενο.

  2. Δύο συστατικές επιστολές.

  3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Υποψήφιοι ιδιαίτερων δυνατοτήτων που δεν τηρούν το προαπαιτούμενο (Α.) μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Όλες οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να ζητήσει συνέντευξη από έναν υποψήφιο για εγγραφή φοιτητή πριν πάρει την τελική απόφαση. Με την έγκριση της αίτησης ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής.

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαικού έτους ενώ οι εγγραφές γίνονται το Σεπτέμβριο. Το Πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαικού έτους.

Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δομή Προγράμματος

  1. Η αίτηση εγκρίνεται αρχικά εφόσον ο υποψήφιος καταθέσει τα ελάχιστα απαιτούμενα που αναφέρονται παραπάνω.

  2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε τρία μαθήματα διδακτορικού επιπέδου που προσφέρει το Τμήμα σε αυτούς/αυτές. Αυτά τα μαθήματα θα βρίσκονται στην περιοχή της «Θεωρητικής Στατιστικής», των «Στοχαστικών Διαδικασιών» και των «Αριθμητικών Μεθόδων». Επίσης είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους ένα ειδικό πρόγραμμα τουλάχιστον έξι σεμιναρίων που παρουσιάζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

  3. Ο υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής.

  4. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται εδώ.

Στο Τμήμα λειτουργεί και Μεταδιδακτορικό Πρόγραμμα, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διδακτικό Προσωπικό

Το τμήμα Στατιστικής έχει 22 μόνιμα μέλη διδακτικού προσωπικού, η πλειονότητα των οποίων κατέχει διδακτορικά σε μερικά από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον χώρο της Στατιστικής Επιστήμης. Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει ισχυρή ακαδημαϊκή παρουσία και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με δημοσιεύσεις σε κάποια από τα πλέον αξιοσέβαστα περιοδικά στο χώρο.

Δίδακτρα

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Στατιστικής απαλλάσσονται των διδάκτρων. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας παρέχει επικουρικό έργο στο Τμήμα που περιλαμβάνει υποχρεωτικά εποπτείες εξετάσεων (στο προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος) και, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, στις παρακάτω κατηγορίες έργου:

α. Φροντιστηριακή διδασκαλία και ασκήσεις, κατά μέγιστο σε ένα ακαδημαϊκό μάθημα το εξάμηνο.

β. Επίβλεψη προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών.

γ. Απασχόληση στα εργαστήρια του Τμήματος.

 

Για την απασχόλησή τους στα έργα των περιπτώσεων (α.) και (β.), αποζημιώνονται στη βάση σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Σεμινάρια και Συνέδρια

Το Τμήμα, προκειμένου να παρέχει συνεχή και πολύ πλευρη εκπαίδευση, οργανώνει πολλά σεμινάρια που αφορούν διαφορετικούς τομείς της Στατιστικής επιστήμης, με σημαντικούς εισηγητές από πολλά Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. 

Το Τμήμα οργανώνει επίσης Workshops και Θερινά Σχολεία που αφορούν ποικίλα θέματα. 

Υποδομές

Το εργαστήριο του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33. Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος Στατιστικής (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές). Επίσης εξυπηρετεί και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο υπάρχουν 34 υπολογιστές οι οποίοι αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο και 2 projector. Υπάρχει πρόσβαση στο Internet, ενσύρματη και ασύρματη, όπως επίσης και πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του Πανεπιστημίου. Tο εργαστήριο εξυπηρετεί την έρευνα των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Χρησιμοποιείται επίσης για την εκπόνηση των εργασιών που τους ζητούνται για τα μαθήματά τους. Για αυτό το λόγο είναι εγκατεστημένα πολλά στατιστικά πακέτα καθώς και πολλά άλλα πακέτα εφαρμογών, όπως επεξεργαστές κειμένου, πακέτα γραφικών, βάσεις δεδομένων κλπ. Στο εργαστήριο επίσης γίνονται κατά καιρούς σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος, όπως επίσης και μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Επισκεφθείτε Μας!

Είστε ευπρόσδεκτοι στη Σχολή μας! Εάν υπάρχει οτιδήποτε που θα θέλατε να μάθετε , παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now